ترجمه رسمی
ترجمه رسمی
ژانویه 8, 2019
نمایش همه

نرخنامه ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی

نرخنامه ترجمه رسمی

نرخنامه ترجمه رسمی

نرخنامه ترجمه رسمی به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده می شود:

تبصره نرخنامه ترجمه رسمی : ۱- در ازاي هر يك از خدمات زير مبلغ ۷۵٫۰۰۰ ریال

الف- هزينه هاي دفتري (كپي، پلمب و …)
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد
پ-نرخنامه ترجمه رسمی هر انتقال در سند ملك

تبصره نرخنامه ترجمه رسمی ۲ – براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه ۳۰٫۰۰۰ ریال نرخنامه ترجمه رسمی به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده می شود

تبصره نرخنامه ترجمه رسمی ۳ – هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه ۲۵ % هزينه ترجمه می باشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب می شود.
نرخنامه ترجمه رسمی می باشد.

تبصره نرخنامه ترجمه رسمی ۴- هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰ سطر مي باشد. A تبصره ۵- منظور از هر صفحه، صفحات ۴