دارالترجمه رسمی انگلیسی
دارالترجمه رسمی انگلیسی
ژانویه 9, 2019
دفتر ترجمه رسمی انگلیسی خیابان ولیعصر
دفتر ترجمه رسمی انگلیسی خیابان ولیعصر
ژانویه 9, 2019
نمایش همه

قیمت ترجمه رسمی انگلیسی

قیمت ترجمه رسمی انگلیسی

قیمت ترجمه رسمی انگلیسی

قیمت ترجمه رسمی انگلیسی

قیمت ترجمه رسمی انگلیسی

قیمت ترجمه رسمی به هزينه های مذكور در نرخ نامه افزوده می شود:

تبصره قیمت ترجمه رسمی : ۱- در ازاي هر يك از خدمات زير

الف- هزينه هاي دفتری (كپي، پلمپ و …) مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
پ-نرخنامه ترجمه رسمی هر انتقال در سند ملك مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

تبصره قیمت ترجمه رسمی ۲ – براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه ۵۰٫۰۰۰ ریال نرخنامه ترجمه رسمی به هزينه های مذكور در نرخ نامه افزوده می شود

تبصره قیمت ترجمه رسمی ۳ – قیمت ترجمه رسمی هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵ % هزينه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، كار جديد محسوب می شود.

نرخنامه ترجمه رسمی می باشد.

تبصره قیمت ترجمه رسمی ۴- قیمت ترجمه رسمی تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۵- منظور از هر صفحه، صفحاتA4 تا ۲۰ سطر می باشد.