دارالترجمه رسمی
دارالترجمه رسمی
ژانویه 8, 2019
ترجمه رسمی اسناد و مدارک
ترجمه رسمی اسناد و مدارک
ژانویه 8, 2019
نمایش همه

قیمت ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی

قیمت ترجمه رسمی به هزينه های مذكور در نرخ نامه افزوده می شود:

تبصره قیمت ترجمه رسمی : 1- در ازاي هر يك از خدمات زير

الف- هزينه هاي دفتری (كپي، پلمپ و …) مبلغ 150.000 ریال
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد مبلغ 100.000 ریال
پ-نرخنامه ترجمه رسمی هر انتقال در سند ملك مبلغ 100.000 ریال

تبصره قیمت ترجمه رسمی 2 – براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 50.000 ریال نرخنامه ترجمه رسمی به هزينه های مذكور در نرخ نامه افزوده می شود

تبصره قیمت ترجمه رسمی 3 – قیمت ترجمه رسمی هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25 % هزينه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، كار جديد محسوب می شود.

نرخنامه ترجمه رسمی می باشد.

تبصره قیمت ترجمه رسمی 4- قیمت ترجمه رسمی تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال می باشد.

تبصره 5- منظور از هر صفحه، صفحاتA4 تا 20 سطر می باشد.